Pytania i komentarze

* *

Wpisz słowo p y t a n i e bez używania spacji: *


wyczyść
* Pola wymagane
Ola Kuchta | 17 grudnia 2008

Mam pyta­nie do osób odwie­dza­ją­cych tę stronę. Czy ktoś z Was spo­tkał się lub jest w trak­cie lecze­nia lekiem ZONEGRAN. Cho­dzi mi głów­nie o sku­tecz­ność i cenę leku.

Dr Piotr Zwolinski
ano właśnie, ja też przyznam się, że nie wiem ile kosztuje; natomiast wiem że są już pojedyncze osoby które próbowały Inovelonu (Rufinamid), miło by było jakby ktoś też napisał co jak i za ile?
magda | 17 grudnia 2008

Witam Panie dok­to­rze! Czy mogła­bym pana pro­sić o zin­ter­pre­to­wa­nie bada­nia eeg! Bada­nie wyko­nane w czu­wa­niu, sen­no­ści i śnie spon­ta­nicz­nym. W czu­wa­niu zapis z bar­dzo dużą ilo­ścią arte­fak­tów wyni­ka­ją­cych z nie­po­koju rucho­wego dziecka. W sen­no­ści i śnie cechy bio­elek­tryczne sen­no­ści i snu dobrze wyra­żone. Reje­strują się we śnie z oko­licy ciemieniowo-skroniowo-potylicz nej pra­wej poj. fale ostro­wierz­choł­kowe z falą wolną 2,5 Hz o ampli­tu­dzie do 150uV. Wie­lo­krot­nie w cza­sie snu reje­strują się z tej oko­licy kil­ku­se­kun­dowe wyła­do­wa­nia fal wol­nych, fal ostrych i zespo­łów fali ostrej z wolną o ampli­tu­dzie do 400 uV. isn­te­niej ten­den­cja do syn­chro­nicz­nego uogól­nia­nia się zmian.
Z góry dziękuję!

Dr Piotr Zwolinski
raczej chyba nic "poważnego" ale pewności nie mam; zapisy EEG są często niezbyt dobrze opisywane, dlatego zdecydowanie wolę obejrzeć zapis oryginalny i sam "opisać"
Jacek | 16 grudnia 2008

Panie dok­to­rze, czy wg Pana ist­nieje cha­rak­te­ro­pa­tia padaczkowa?CZy zapa­le­nie mózgu u dziecka, które było przy­czyną padaczki może zmie­nić cha­rak­ter dziecka?

Dr Piotr Zwolinski
to stare, nieprawdziwe określenie które dziś nie jest używane. Padaczka nie zmienia charakteru dziecka! Za to u części dzieci może upośledzać rozwój co może mieć niekorzystne efekty na niektóre funkcje poznawcze które są wiązane z tzw. "charakterem"
MATI | 15 grudnia 2008

WITAM PANIE DOKTORZE MAM PYTANIE MOJA CORKA MA NAPADY UOGOLNIONE JEDNAK OSTATNIO GDY MIALA SILNY NAPAD ZACZELA JEJ PUCHNAC TWARZ TAK JAKBY „WYPELNIALA SIE POWIETRZEM JAKBY CALA KREW DOPLYNELA DO BUZI ” A GDY NAPAD MIJA OBRZEK ZNIKA CZY TAKI RODZAJ NAPADU MOZE WYSTEPOWAC

Dr Piotr Zwolinski
to nie sam napad tak wygląda, a obrzęk twarzy jest wyrazem pewnych procesów patologicznych jakie napad powoduje. Ale to niegroźne, proszę się nie martwić
gosia | 11 grudnia 2008

Panie dok­to­rze czy dziecko 1,5 roczne,które przyj­muje od 5ciu mie­sięcy dipro­mal może mieć kło­poty z nauką chodzenia,mówienia?Chciałabym popro­stu wie­dzieć jak padaczka i przyj­mo­wa­nie tego leku wpływa na roz­wój psy­chiczny i fizyczny dziecka?MOj syn nie mówi jesz­cze mama ani tata,ma kło­poty z chodzeniem(trudno mu utrzy­mać równowage).Niepokoi mnie to ‚bo widze,że dużo młod­sze dzieci już świet­nie sobie z tym radzą.A może poro­stu jestem przewrażliwiona,jedne dzieci uczą sie wol­niej od innych?Bede bar­dzo wdzięczna za odpowiedż.

Dr Piotr Zwolinski
ojej, nie przesadzajmy...! ja widziałem już dzieci 9-cio miesięczne które biegały, ale to jakiś ewenement! !.5 roczne dziecko nie musi jeszcze chodzić, gadać, śpiewać itp. Poczekajmy spokojnie! A leki p/padaczkowe mogą odrobinę opóźniać różne funkcje poznawcze, ale to małe działanie
Damian | 11 grudnia 2008

Witam Doktorze.Ostatnio zanie­po­ko­iło mnie zacho­wa­nie mojej 4 let­niej córki.Zawsze kiep­sko spała.Ale od trzech dni budzi się po mniej wię­cej dwóch godzi­nach snu.Woła mamę,ale tak spo­koj­nie jak zawsze.A po chwili zaczyna pła­kać rozpaczliwie.Chyba jest wybudzona,bo reaguje na to co się do niej mówi(zrenice normalne,reagujące na światło)Płacz zde­cy­do­wa­nie różni się od jej „nor­mal­nego” płaczu.Ni to płacz,ni to śmiech.Trwa to do do 3 minut.Pózniej idzie siku i znów zasypia.Proszę powiedzieć,czy mój niepokój(ogromny)jest uzasadniony?Czy są to zwy­kłe lęki nocne,czy może raczej „zja­wi­ska” padaczkowe?Czy taki laik ja ja jest w sta­nie to w jakiś spo­sób odróżnić?Mała jest zdro­wym dzieckiem,acz bar­dzo impulsywnym,nerwowym.Dziękuje za odpowiedz.Pozdrawiam.

Dr Piotr Zwolinski
trudno powiedzieć; trzeba by to nagrać jakąś kamerą/telefonem itp i mi pokazać
celinaes | 6 grudnia 2008

Do Magdy — odno­śnie szcze­pień. Moja córka (epi) miała tylko szcze­pie­nie na tężec i bło­nicę, bo krztu­siec wyda­wał się ryzy­kowny, a teo­re­tycz­nie teraz na to się nie cho­ruje. Jed­nak prak­tycz­nie zła­pała od kogoś i prze­szła koklusz ku wiel­kiemu zdzi­wie­niu służby zdro­wia. Nie­przy­jemna cho­roba –fak­tycz­nie — w jej przy­padku była z zapa­le­niem płuc.

Dr Piotr Zwolinski
ano właśnie, nawet rzadka przypadłość może się zdarzyć. Ważne jest jednak, by teraz nie szczepić wszystkich na hura, bo jedno dziecko zachorowało. Trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek.
ewa | 5 grudnia 2008

witam Panie dok­to­rze. Leczy się u Pana nasza 5-letnia córka, zamie­rza pójść do przed­szkola. Mar­twimy się o poten­cjalne cho­roby zakażne czyli o ospę i tp. Czy dziecko z padaczką gorzej je prze­cho­dzi? a może szcze­pić prze­ciwko ospie bo jest taka możliwość ?

Dr Piotr Zwolinski
padaczka nie jest chorobą która uprzykrza inne stany, czy powoduje gorsze znoszenie innych sytuacji. Częste napady w okresie szczepienia są przeciwwskazaniem do tegoż, ale w tym okresie. Jak napady miną, można rozważyć szczepienie; a szczepionka zawsze powinna nieść ze sobą znacznie wyższy zysk niż ryzyka, wtedy jest racjonalna.
Madzia | 5 grudnia 2008

Dzień dobry! Czy mógłby Pan w miarę dokład­nie napi­sać jakieś infor­ma­cje o padaczce mioklonicznej?

Dr Piotr Zwolinski
toż to całe podręczniki są o takiej padaczce, nie da się w kilu słowach. Generalnie - padaczki o napadach uogólnionych (mioklonicznych), uporczywe (zwykle nawrotowe), wiele typów, część z nich uwarunkowana genetycznie.
magda | 4 grudnia 2008

odno­snie szcze­pien, dzie­kuje panie dok­to­rze, sane­pid mnie nie przeraza…

Dr Piotr Zwolinski
ja wogóle nie jestem zwolennikiem nadmiernych szczepień...