Pytania i komentarze

* *

Wpisz słowo p y t a n i e bez używania spacji: *


wyczyść
* Pola wymagane
Monika | 18 września 2008

Mam pyta­nie jakie warunki powi­nien speł­nić pacjent oprócz dobrego eeg, żeby można było zmniej­szać lekar­stwa, z nadzieją o cał­ko­wi­tym ich wyeliminowaniu?

Dr Piotr Zwolinski
jest tych czynników wiele i na ich podstawie ktoś kto ma doświadczenie podejmuje decyzję, w porozumieniu z pacjentem. Nie jest to decyzja mechaniczna, że jak takie i takie warunki są spełnione, to można automatycznie leki odstawić
marta | 18 września 2008

Co ozna­cza ter­min odna­szacy sie do badan labo­ra­to­ryj­nych powy­zej 2SD normy dla wieku.Czy to zna­czy ze dwu­krot­nie podwyzszony?Jestem chora na padaczke z tad tu w;asnie i do pana dok­tora pytanie.

Dr Piotr Zwolinski
oznacza to odchylenie powyżej dwóch standardowych odchyleń (SD - ang. Standard Deviation) od wartości zwykłej.
Monika | 17 września 2008

Witam Panie Doktorze,

Mój tata 65 lat, w paż­dzier­niku 2007 roku prze­szedł ope­ra­cję głowy, usu­nęli Mu czę­ściowo opo­niaka, który umiej­sco­wiony był w gór­nej pra­wej czę­ści gowy.
Pierw­szy atak padacz­kowy zaob­ser­wo­wa­li­śmy we wrze­śniu 2007 (wtedy nie wie­dzie­li­śmy jesz­cze o opo­niaku). Kolejne poja­wiały się juz po ope­ra­cji. Ataki naj­czę­sciej zda­rzają sie we śnie, tato nic nie pamięta. Ma zdia­gno­zo­waną padaczkę poura­zową przyj­muje leki, dwa razy dzien­nie, ataki powta­rzają się co ok 3 mie­siące.
Pro­szę o infor­ma­cję, czy jest moż­li­wość wyeli­mi­no­wa­nia cał­ko­wi­cie ata­ków? Wiem że pyta­nie jest dość dziwne i chęt­nie wybra­ła­bym się z tatą do Pana. Tato jest czę­ściowo spa­ra­li­żo­wany, mieszka w Pile, ja w Kato­wi­cach, więc nie chcia­ła­bym męczyć tate i robić mu nadzieję…
Z góry dzię­kuję za odpo­wiedź,
pozdra­wiam Monika

Dr Piotr Zwolinski
padaczka po tym rodzaju guza wewnątrzczaszkowego jest dosyć typowa. I można ją raczej wyeliminować. Musiałbym zobaczyć aktualne zdjęcia MRI oraz wykonać u Pana eeg (najlepiej u nas w przychodni) i wtedy podjęlibyśmy stosowne leczenie
danuta | 14 września 2008

Ciag dal­szy do danuta 14.09.2008r.Kolejne urazy glowy w dzie­cin­stwie jak mial dwa lata-nawet mial szyte.Pozniej uraz w wieku
19 lat i 21 lat-obydwa po pobi­ciu z ranami do dzis widocznymi.UTRATA PRZYTOMNOSCI z19.06.BR.WYWOLANA STRESEM I BOLEM po skre­ce­niu i potlu­cze­niu reki-bez urazu glowy.Co Pan sadzi– moge opi­sac pozo­stale eeg.Moze to roz­ja­sni obraz.

Dr Piotr Zwolinski
jak niżej - nie można stawiać diagnozy i leczyć przez internet!
danuta | 14 września 2008

Doty­czy zapy­ta­nia z 11.09 Napi­sze jesz­cze raz opis z eeg z 28.07 2008r po utra­cie przy­tom­no­sci 2–3 minuty w dniu 19.06.2008r -.bez skrotow-Zapis z czyn­no­scia alfa 9–10 Hz w trak­cie kto­rej are­je­stro­wan o kil­ka­krot­nie wyzej­na­pie­ciowe o ampl.do 60 uV poj FO z ten­den­cja do uogolniania.RZ obecna.HV i RBS nasila zmiany.ORZECZENIE-zapis napa­dowy o cechach napadowych.NADMIENIAM ze nie jest to pierw­sze eeg lecz kolejne szo­ste– kazde z orze­cze­niem jako napadowe.W ciagu trzech lat utrate przy­tom­no­sci mial dwa razy.Pierwszy raz 24 .06.2005r upadl po utra­cie przy­tom­no­sci potlukl sobie czaszke / kosci zla­mane byly w trzech miej­scach zatoki i skron.WTEDY TO PANI ORDYNATOR ODDZ.NEUROLOGII OZNAJMILA MI ZE SYN MA PADACZKE.To byl szok skad nagle u 22 latka sie to wzielo.Wypytywano mnie o same narodziny,o dzie­cin­stwo. Jesli cho­dzi o naro­dziny to porod byl dlugi 21 goDzin a w ksia­zeczce wpis zie­lone wody plodowe.

Dr Piotr Zwolinski
trudno mi stawiać diagnozy na odległość - jak już wielokrotnie pisałem; proszę się ew. do mnie zapisać na wizytę, ustalimy co można zrobić
Zuza | 13 września 2008

Czy poda­wa­nie leku o np 20 wie­czo­rem a rano o 9 ma jakies nie­ko­rzystne znaczenie.

Dr Piotr Zwolinski
najlepiej jest brać co 12 godzin, ale plus-minus 1 godzina jest OK, można taką "wariację" zaakceptować
Dorota | 13 września 2008

Wiem,że to poję­cie względne dla­tego pytam jakie jest Pana zdanie.Jak napi­sa­łam napady są naj­czę­ściej raz w tygodniu(bywa więcej,ale też mniej,nigdy rza­dziej niż raz w miesiącu).Dr.prowadzący zapy­tany o alter­na­tywne metody lecze­nia był zdziwiony.Stwierdził,że cho­roba jest pod kontrolą.

Dr Piotr Zwolinski
Jak dla mnie to wręcz przeciwnie...Ale najważniejsze jest zdanie pacjenta. Zawsze jednak trzeba spróbować zmienic coś na lepsze.
Dorota | 12 września 2008

Czy mając od kilku lat napady naj­czę­ściej raz na 5–7 dni ‚można mówić o epi kontrolowanej?

Dr Piotr Zwolinski
nie bardzo wiem, co oznacza padaczka kontrolowana? Jeśli chodzi o "kontrolę" napadów czyli "zapanowanie" nad chorobą, to jest to pojęcie względne, jeden będzie uważał, że 1 napad na rok to za dużo, ale jeśli ktoś miał 10 napadów dziennie, a zejdzie do 1 na 3 dni to jest z reguły zadowolony.
Gosia | 12 września 2008

Jakie zna­cze­nie w dia­gno­zo­wa­niu padaczki ma bada­nie dna oka?

Dr Piotr Zwolinski
praktycznie żadne
danuta | 11 września 2008

co ozna­cza wynik bada­nia eeg u pra­wie 25 let­niego mez­czy­zny zapis z czyn.alfa9-10 Hz w trak­cie kto­rej zare­je­stro­wano kilkakr.wyzejnapiec. o amp.do60 uV poj FO z tendenc.do uogoln.RZ obecna.HV i RBS nasila zmiany.Rezonans mag.prawidlowy tylko tor­biel szy­szynki 5×9 mm
Po ura­zach glowy.

Dr Piotr Zwolinski
nie bardzo mogę wszystko zrozumieć; ale raczej nie oznacza nic złego