Pytania i komentarze

* *

Wpisz słowo p y t a n i e bez używania spacji: *


wyczyść
* Pola wymagane
Gosia | 3 października 2008

Mój narze­czony — epi leko­oporna miał zawsze złe wyniki MR i TK Miał stwier­dzone stward­nie­nie lewego hipo­kampa. Ostat­nie bada­nie wyka­zało, że wszystko jest pra­wi­dłowo i nie ma żadnych zmian. Czy moż­liwe, by stward­nie­nie znik­nęlo czy bada­nie zawiara jakiś błąd? Stwier­dzono rów­nież polipy w zato­kach szczę­ko­wych. Ma pro­blemy z oddy­cha­niem przez nos, wiecz­nie ma kar­tary. Czy nie­do­tle­nie­nie pro­wo­kuje napady? W trak­cie napa­dów gdy uda mi się cza­sem „wdmu­chać” mu powie­trze pod­czas aury, napad ustę­puje. Co Pan dok­tor o tym sądzi. Bar­dzo pro­szę o Pana zdanie.

Dr Piotr Zwolinski
raczej jak by miał "stwardnienie hipokampa" to by już ono było na stałe, więc pewnie w badaniach są jakieś przekłamania. Musiałbym je zobaczyć. Co do trudności oddechowych i polipów - to nie ma znaczenia dla przebiegu padaczki
irmina | 1 października 2008

DO AGATY
dziękuje,mam nadzieje,że za kilka lat ja w taki spo­sób jak Ty będę mogła pisać o moim dziecku. dzi­siaj byłam na wizy­cie u dr prowadzącej-w miej­scu zamiesz­ka­nia– i powie­działa mi,że mam być cier­pliwa i wytrwała. łatwo się mówi,ale nic innego pew­nie nie pozo­stało. 2 listo­pada znowu jedzie Oli do IMiD do War­szawy. okaże się jakie są wyniki w trak­cie kura­cji ste­ry­dami. już się boję, ale to chyba nor­malny odruch. Do Pana dr — szcze­rze powie­dziaw­szy to bar­dzo mnie na duchu pod­nio­sła ta kore­spon­den­cja z Panem i innymi mamami. jest mi troszke lżej i mam znowu nadzieję,że będzie dobrze. DZIÊKUJE I POZDRAWIAM.

Dr Piotr Zwolinski
wytrwałość i cierpliwość na pewno się przyda; a tu na stronie zawsze znajdzie Pani pomoc i jakąś radę!
magda | 1 października 2008

Witam SMam 9 mie­sięczną córeczkę, która w wieku 7,5 m-ca dostała drże­nia. Wygląda to tak jakby ją zimno otrze­pało. Drże­nia te powta­rzały się w ciągu dnia. Będąc kilka dni w szpi­talu stwier­dzono u niej padaczkę. Jedna lekarka mówiła ze w tym wieku jest to pra­wie cał­ko­wi­cie wyle­czalne po zasto­so­wa­niu lecze­nia, nato­miast druga lekarka mówiła ze padaczki nie ma? Komu wie­rzyć? Czy na pod­sta­wie jed­nego bada­nia EEG można posta­wić taką dia­gnozę? Teraz już ponad mie­siąc dziecko bie­rze Depa­kine i dalej poja­wiają się drże­nia.
w trak­cie wyspę­po­wa­nia drawki , dziecko zacho­wuje świa­do­mość i jest aktywne. Drgawki poja­wiają się naj­czę­ściej gdy dziecko trzyma coś w rączce, gdy ma jakiś nowy przed­miot. Jeśli cho­dzi o roz­wój dziecka to jest jak naj­bar­dziej prawidłowy-stwierdzenie leka­rzy.
Mam jesz­cze jedno pytanko, mia­no­wi­cie: który lek jest lepjej przy­swa­jalny: Depa­kine w gra­nul­kach czy depa­kine w syro­pie? Jest to dla mnie ważne, ponie­waż dziecko bie­rze syrop depa­kine, któ­rego zaży­cie sta­nowi ogromny pro­blem. Dziecko pła­cze, pluje, wymio­tuje– nie chce w żaden spo­sób brać syropu, nato­miast lek w gra­nul­kach był dobrze tole­ro­wany przez dziecko jeśli cho­dzi o zaży­cie.
Na koniec chcia­ła­bym jesz­cze zapy­tać Pana Dok­tora( mimo naj­czę­ściej zada­wa­nego pyta­nia przez rodzi­ców) czy w przy­padku padaczki wykry­tej dość szybko szansa na wyle­cze­nie „cał­ko­wite” jest?

Dr Piotr Zwolinski
na wstępie, to powiem, że nie wiem co to jest, bo rozpoznanie przez internet nie jest możliwe. Jeśli są takie epizody, to trzeba je nagrać, żeby pokazać lekarzowi. Doświadczony lekarz będzie wiedział czy to są zaburzenia oznaczające chorobę czy nie. Jeśli tak, czy są to zaburzenia na tle padaczkowym czy nie. Dopiero potem mogą pojawić sie pytania o rodzaj terapii, o to czy się da wyleczyć, i jak szybko. Tak po kolei trzeba zrobić!
agata | 1 października 2008

do Irminy . życzę powo­dze­nia . Nie­stety ja też przez to prze­cho­dzi­łam sto­czy­łam nie­złą walkę z leka­rzem zanim zde­cy­do­wał się zmie­nic leki. ( przy­kre ale praw­dziwe ). Do pana Dok­tora. mam nadzieję że nie ma Pan nam za złe że wyko­rzy­stu­jemy Pana stronę do wymiany poglą­dów. pozdra­wiam serdecznie

Dr Piotr Zwolinski
ale właśnie po to ta strona jest; nie wszystkie wiadomości muszą płynąć ode mnie, ja jestem żeby pomóc w sferze medycznej, a może raczej doradzić. A wy macie między wami jeszcze inne sprawy i ciesze się, że na tym forum o nich mówicie. Ja też pozdrawiam!
Bogusia | 30 września 2008

Bada­nie wyko­nano z powody bez­de­chów, moja córeczka w momen­cie ude­rze­nia wpada w bez­dech i cza­sami traci przy­tom­ność. Czy w takim przy­padku podany wynik EEG ozna­cza cho­robę? Pozdrawiam

Dr Piotr Zwolinski
nie, raczej - ale tak na oko - wręcz odwrotnie
Bogusia | 30 września 2008

witam. Jestem mamą 2 let­niej dziew­czynki prze­pro­wa­dzono u niej bada­nie EEG orze­cze­nie zapis ze zmia­nami w cza­sie czu­wa­nia pod posta­cią obec­no­ści grup fal theta i rzadko delta w tyl­nych oko­li­cach. Pro­szę o pomoc w wyja­śnie­niu tego roz­po­zna­nia co to ozna­cza czy świad­czy to o cho­ro­bie mojego dziecka. Pozdrawiam

Dr Piotr Zwolinski
raczej nie świadczy o niczym; zależy z jakiego powodu zrobiono badanie. Taki zapis eeg może byc u zdrowych i u chorych
irmina | 30 września 2008

DO AGATY. dzię­kuje Ci bar­dzo za te słowa pokrze­pie­nia. Oli­wier topa­max bie­rze od 2 roku życia. wtedy to zaczęły się pro­blemy z poruszaniem,z mową ‚agre­sja , nad­po­bu­dli­wość. z bie­giem czasu pró­bo­wa­łam kil­ka­na­ście razy leka­rzowi pro­wa­dzą­cemu sugerować,że te objawy ma od topa­maxu. nie­staty , dopiero teraz pani dr zde­cy­do­wała się wyco­fać ten lek. mam wielką nadzieje,że wła­śnie w tym tkwił pro­blem. jesz­cze raz dzię­kuje i pozdrawiam.

Dr Piotr Zwolinski
...
agata | 30 września 2008

do Irminy. Moja córka jest chora na padaczkę( napady czę­ściowe zło­żone )Był okres w któ­rym leczona była mie­dzy innymi Topa­ma­xem i wła­śnie ten lek u mojej córci spo­wo­do­wał takie otę­pie­nie do tego zaczeła cofać się w roz­woju inte­lek­tu­al­nym zaczęly się pro­blemy z pamię­cią miała wtedy 8 lat a zaczęła zacho­wy­wać się jakby miała 5 latek. Lekarz pro­wa­dzący zde­cy­do­wał wyco­fać ten lek i wpro­wa­dzić inny . Po odsta­wie­niu topa­maxu wszyst­kie te nie­po­żą­dane objawy ustą­piły i wszystko wró­ciło do normy. Może u two­jego synka też leki powo­dują te zmiany w zacho­wa­niu?? pozdrawiam

Dr Piotr Zwolinski
możliwe!
ELŻBIETA | 30 września 2008

Witam ser­decz­nie P.Doktorze.Proszę o inter­pre­ta­cję opisu EEG mojej 19 córki cho­rej na epi­lep­sję. Zwra­cam się z tą prośbą ponie­waż od czasu jej ostat­niego napadu (w czer­wiecu ) pomimo wpro­wa­dze­nia lami­trinu 50−0−50 utrzy­mują się czę­ste zawroty głowy, krótko trwałe zawie­sze­nia i ogól­nie stany lękowe przed ewent.atakiem. Wizytę kon­tro­lną mamy na połowę listo­pada i nie wiem czy wynik tego bada­nia nie suge­ruje wcze­śniej­szej wizyty u spe­cja­li­sty ;
Rytm alfa 9/s średnionapięciowy,obfity i symetryczny.Rz obecna.Obustronnie z wyrażną prze­wagą po lewej wystę­pują grupy fal ostrych oraz napa­dowe wyła­do­wa­nia fal wol­nych 3 — 4/s i ostrych o ampli­tu­dzie 250 uV. HV nasila zmiany.Orzeczenie: Zmiany obu­stronne z prze­wagą po lewej w postaci napa­do­wych grup fal ostrych oraz napa­do­wych wyła­do­wań fal wol­nych i ostrych.
Dodam jesz­cze, że pod­czas bada­nia gdy córka na pole­ce­nie wyko­ny­wała serie odde­chów czuła, że tra­ciła kon­takt z leka­rzem.
To tyle i z góry ser­decz­nie dziekuję.Pozdrawiam ser­decz­nie Pana i wszyst­kich odwie­dza­ją­cych stronę.

Dr Piotr Zwolinski
na podstawie dwóch-trzech faktów na temat choroby i opisu EEG nie mogę Pani doradzać, co trzeba zrobić; to musi być decyzja lekarza prowadzącego. Ja nie znam historii choroby i wielu szczegółów, więc nie mogę powiedzieć nic pewnego.
agata | 30 września 2008

Panie Dok­to­rze. W ubie­głym tygo­dniu napi­sa­łam do pana e-mail z opi­sem cho­roby mojej córki oraz zapy­ta­niem czy w jej przy­padku jest sens przy­jeż­dżać do Pana. Wizytę mamy umó­wioną na 16 paź­dzier­nika w CZD.Wiadomość wysła­łam na adres: piotr@zwolinski.pl , lecz nie otrzy­ma­łam odpo­wie­dzi .Być może to nie tam mia­łam wysłać. Bar­dzo pro­szę o odpo­wiedź czy dotarła do Pana ta wia­do­mość. Jeśli nie to na jaki adres należy wysłać?

Dr Piotr Zwolinski
a to do mnie nic nie doszło... proszę spróbować jeszcze raz: piotr@zwolinski.pl lub piotr.zwolinski@neuronet.pl