Pytania i komentarze

* *

Wpisz słowo p y t a n i e bez używania spacji: *


wyczyść
* Pola wymagane
Gosia | 12 września 2008

Jakie zna­cze­nie w dia­gno­zo­wa­niu padaczki ma bada­nie dna oka?

Dr Piotr Zwolinski
praktycznie żadne
danuta | 11 września 2008

co ozna­cza wynik bada­nia eeg u pra­wie 25 let­niego mez­czy­zny zapis z czyn.alfa9-10 Hz w trak­cie kto­rej zare­je­stro­wano kilkakr.wyzejnapiec. o amp.do60 uV poj FO z tendenc.do uogoln.RZ obecna.HV i RBS nasila zmiany.Rezonans mag.prawidlowy tylko tor­biel szy­szynki 5×9 mm
Po ura­zach glowy.

Dr Piotr Zwolinski
nie bardzo mogę wszystko zrozumieć; ale raczej nie oznacza nic złego
Monika | 11 września 2008

Witam Panie Dok­to­rze,
od 17 lat leczę się na padaczkę (teraz mam 32 lata), od 7 lat nie mia­łam ataku, a od dwóch lat na zapi­sie EEG nie widać „pod­staw” do ata­ków — czy pró­bo­wałby Pan odsta­wić mi leki? Wcze­śniej mia­łam ok 10 ata­ków, kie­dyś z 4 let­nią prze­rwą, bada­nia eeg nie robi­łam czę­sto, ale w tam­tym roku lekarz stwier­dził na pod­sta­wie bada­nia, że mogę już nie mieć ata­ków, w tym roku potwier­dził to samo. Co Pan na ten temat sądzi? Zacho­ro­wa­łam na padaczkę ok 15 roku życia, prak­tycz­nie w raz z mie­siączką poja­wiła się u mnie ta cho­roba, ataki mia­łam bar­dzo żadko, głów­nie gdy zapo­mnia­łam wziąć przez przy­pa­dek tabletki, to przy następ­nej por­cji tabletki, poja­wiał się atak.

Dr Piotr Zwolinski
jest kilka różnych czynników wpływających na decyzję o odstawieniu leku; eeg jest jednym z ważnych ale o niczym nie przesądza. Musiałbym poznać wiele szczegółów żeby podjąć taką decyzję
jacek | 10 września 2008

mam takie pyta­nie kie­dyś pod­czas snu mia­łem atak tak się nic nie dzieje drugi raz jak pod­tru­łem sie gazem cos zaczy­nało sie dziać wczo­raj malo­wa­łem szafkę spra­jem i się pod­czas snu znowu coś działo zona rano mi mowiła czy lakiery mają jakiś wpływ bo 2 razy raczej to nie urojenie

Dr Piotr Zwolinski
nie wiem na pewno ale raczej związek z "podtruciem" nie jest prawdopodobny; a co to jest - trudno powiedzieć
ewa | 9 września 2008

Panie Dok­to­rze nie­długo wybie­ram się z dziec­kiem do CZD do Pana na wizytę . Mam pyta­nie czy wypi­sze mi Pan opiekę na ten jeden dzień??

Dr Piotr Zwolinski
nie bardzo wiem, co to jest "wypisanie opieki"? czy zwolnienie? jeśli zaświadczenie to tak
marzena | 8 września 2008

Sza­nowny Panie Dok­to­rze! Moje bada­nie MR głowy wyka­zało w rzu­cie szy­szynki dużą, cien­ko­ścienną tor­biel o max.dł.22mm, szer.16mm i wyso­ko­ści 14mm. Tor­biel uci­ska blaszkę pokrywy.Badanie MR angio głowy obja­wów wady naczy­nio­wej i nie­droż­no­ści w obrę­bie tęt­nic koła Wil­lisa nie wykazuje.Co ten wynik dla mnie ozna­cza? Czy jest to groźne? Jakie jest lecze­nie? Jakie objawy może dawac ta tor­biel? Dodam, że robi­łam to bada­nie z powodu zabu­rze­nia widze­nia w lewym oku (widze­nie lunetowate).Okulista stwier­dził u mnie dys­tro­fie czopkowo-pręcikową, a neu­ro­log twier­dzi, że tor­biel w żadnym wypadku nie jest przy­czyną zabu­rze­nia pola widze­nia. Oprócz tego jestem oka­zem zdro­wia. Chcia­ła­bym poznac Pana zda­nie na ten temat. Z góry bar­dzo dziękuję.

Dr Piotr Zwolinski
raczej nie ma to znaczenia (torbiel) ale musiałbym zobaczyć zdjęcia MRI
krzysztof | 6 września 2008

dzien dobry
panie dok­to­rze mam juz bar­dzo nie­ak­tu­alne bada­nie MRI i chce zapy­tac gdzie naj­le­piej jest wyko­nać takie bada­nie. Cho­dzi mi o miej­sce gdzie jest dobry zespol medyczny i sprzet o odpo­wied­nich para­me­trach (w miare dobry-podobno wsze­dzie taki teraz jest)
Pozdrawiam

Dr Piotr Zwolinski
badanie powinno być wykonane w Pracowni MRI dysponującej aparatem o sile magnesu min. 1.5 Tesli, w sekwencjach "na padaczkę"
Dorota | 5 września 2008

Mia­łam na myśli stan w któ­rym czło­wiek czuje,że zaraz zemdleje,ma już zama­zany obraz,gorzej słyszy,traci rów­no­wagę i kon­trole nad wszystkim,a jed­no­cze­śnie czuje straszny ból(tak jak napi­sa­łam wcze­śniej) i ma wrażenie,że się udusi,a po pew­nym cza­sie wszystko pomału ustępuje.

Dr Piotr Zwolinski
wszystko z opisu wygląda na bardzo "nerwicowe" podłoże całgo incydentu; ale pewności nie mam
Eliza | 5 września 2008

A jezeli bada­nie MRI jest pra­wi­dlowe i bada­nia meta­bo­liczne tez to moze byc to idio­pa­tyczne czy jed­naj kryje sie pod tym jakas choroba(wiadomo nie wszystko na nasze warunki da sie zbadac).

Dr Piotr Zwolinski
wszystko być może, ale ja nie cierpie spekulować nie znająć historii dziecka....
Dorota | 4 września 2008

Czy nie­do­szłym zwy­kłym omdle­niom może towa­rzy­szyć ból (może zwią­zany ze skur­czem mię­śni) z tyłu głowy ‚karku i skurcz mie­śni w oko­li­cach gar­dła i szczęki?

Dr Piotr Zwolinski
nie bardzo rozumiem co to jest "niedoszłe omdlenie"?