Pytania i komentarze

* *

Wpisz słowo p y t a n i e bez używania spacji: *


wyczyść
* Pola wymagane
Dorota | 10 czerwca 2008

Popie­ram Pana odpo­wiedż do Konrada.Odnośnie porów­nań ‚może dobrze poin­for­mo­wana nie jestem,ale chyba nie wielu leka­rzy ma takie forum.To prze­cież nie tylko koszt utrzymania,ale też pry­watny czas.

Dr Piotr Zwolinski
gorsza sprawa: dziś podawali koszt baryłki ropy dziś:130 USD, przewidywany koszt do końca roku: 250 USD. A więc ceny niebawem wogóle się pewnie zmienią...(nie u mnie w gabinecie...) I jeszcze parę figur na temat kosztów w UE: wizyta 1-razowa konsultacja u neurologa - 250 EURO, koszt operacji lobektomii skroniowej w USA - 140.000 USD (taka operacja jaką ja robię z moim szefem kilka razy w miesiącu... i nasza praca jest wyceniona przez NFZ na 200 kilkadziesiąt złotych), koszt jednorazowej elektory foramen ovale jaką wszczepiam w diagnostyce - 680 EURO...
Konrad | 10 czerwca 2008

Czy 250 zł za wizytę to nie prze­sada ?
To jakieś dwa razy tyle co u innych.
Parę razy byłem u pana jakieś 15 lat temu gdy nie było jesz­cze tej sławy i cen­nik był nor­malny.
Teraz gdy zadzwo­ni­łem by może zacząć cho­dzić znowu przy­znam sie ze gdy usły­sza­łem cen­nik to tak jak bym cegłą po mojej cho­rej gło­wie oberwał.

Dr Piotr Zwolinski
Już tłumaczę skąd ta cena: muszę utrzymać przychodnię NEUROSPHERA, a więc - rejestratorkę która Państwa umawia, siedzibę z gabinetami, aparatami diagnostycznymi. Nikt mi nie pomaga, żaden NFZ, żaden sponsor. Ja sam osobiście łoże na to miesięcznie kilka tysięcy. Nie mówię o utrzymaniu tego serwisu internetowego i Fundacji Neuronet, którą od pewnego czasu też utrzymuję. Dla was. To, że niektórzy profesorowie medycyny biorą za wizytę prywatną np. 30zł, uważam za żenujące, stąd nie lubię porównań z innymi, bo ceny prywatnych usług medycznych są u nas nienormalne. Ja poza tym prowadzę opiekę TOTALN¡: nie interesuje mnie żeby jakoś tam leczyć, czy pozorować jakieś działania, ale staram się ZAWSZE wyleczyć i usunąś wszystkie problemy medyczne mojego pacjenta. A zakończę anegdotą: odbyłem ostatnio przegląd samochodowy: na koniec dowiedziałem się, że oprawa uszkodzonej szyby wymagała pewnych extra czynności: przecięcia tzw. diaksem dwóch blaszek. I tu pan dodał: dopisałem zatem trochę za robociznę...240zł. Zatem wychodzi na to, że moja wizyta za 250zł nie jest taka droga, skoro kosztuje tyle co...trochę za robociznę diaksem!
Mama Episia | 10 czerwca 2008

Do Joanny
Nasza córka ma juz pra­wie cztery lata, od ok dwóch lat podob­nie reaguje na kąpiel. W naj­gor­szym momen­cie nie można było nawet umyc rąk. Sta­ra­li­li­śmy się ją „odczu­lac”, teraz mamy uraz do kąpieli ale myc trzeba:). Do dzi­siej­szego dnia zawsze coś się wyda­rzy przy dłuż­szym kon­tak­cie z wodą. Nasi leka­rze twier­dzą że to fak­tycz­nie rodzaj padaczki odru­cho­wej tylko uwa­żają że w jej wieku to dośc wcze­śnie. Pozdrawiam

Dr Piotr Zwolinski
to jest zjawisko częstsze w niektórych zespołach padaczkowych, tak jak np. wywoływanie napadów karmieniem piersią.
Joanna | 10 czerwca 2008

Moj 10 mie­sieczny syn miewa napady „padacz­kowe” w wan­nie przy wkla­da­niu go do wanienki — robi sie nie­mrawy jakby prze­staje oddy­chac, sinieje, potem zasy­pia na okolo godzine. Pierw­sze kilka ata­kow mial w 6tym mie­siacu i teraz kilka w 10tym, pomie­dzy tym cza­sem kapa­lam go i bylo ok. Zostal prze­ba­dany w szpi­talu — rezonans,eeg, usg, potem echo serca ekg — wszystko ok. Wyszla jedy­nie cyto­me­ga­lia z moczu.Moje pyta­nie — co moge zro­bic, jakie jesz­cze bada­nia, zeby pomoc dziecku? Czy spo­tkal sie Pan z takim przy­pad­kiem? Dziecko roz­wija sie pra­wi­dlowo, neu­ro­log kaze sie nie przej­mo­wac, ale czy powin­nam dra­zyc temat cyto­me­ga­lii? wyle­czyc cyto­me­ga­lie? czy w zwiazku z cyto­me­ga­lia uni­kac szcze­pien? Pierw­szy atak poja­wil sie 10 dni po dru­giej dawce Infan­rix hexe. Z gory dzie­kuje za odpowiedz.

Dr Piotr Zwolinski
trudno powiedzieć tak na odległość. Teoretycznie napady mogą występować jako reakcja na bodziec, ale to zjawisko raczej rzadkie. I żeby zamoczenie w wodzie było takim bodźcem, to mało prawdopodobne. Cytomegalie trzeba leczyć, to pewne.
Dorota | 9 czerwca 2008

Nie wiem Czy dobrze zro­zu­mia­łam odpowiedż.Jeśli napad ogni­skowy czę­sto może zaczy­nać się nagle,to doty­czy to poszcze­gól­nych napa­dów czy pacjen­tów? Popra­wie więc swoje pytanie.Czy jeśli ktoś ma napady pocho­dzące z ogni­ska, to mogą one zawsze,za każ­dym razem poja­wiać się bez zapowiedzi?

Dr Piotr Zwolinski
tak, i dotyczy to pacjentów i napadów. Napad ogniskowy może się zacząć ogniskowo i bardzo szybko uogólnić.
Ania | 9 czerwca 2008

czy psy wyczu­wają zbli­ża­jący się napad padaczkowy?

Dr Piotr Zwolinski
podobno, ale chyba trudno to udowodnić...
Mama Episia | 8 czerwca 2008

Wła­śnie pytam o ten mecha­nizm dzia­ła­nia– jak długo ten lek może jesz­cze dzia­łac na orga­nizm naszego dziecka. Brała go ponad dwa lata– czy ten czas ma jakieś zna­cze­nie ? Chce wie­dziec w przy­bli­ze­niu ile jesz­cze córka będzie pod­dana dzi­ła­niu tego leku? PZ

Dr Piotr Zwolinski
lek nie "działa na organizm dziecka" a ma zapobiegać napadom. A brać trzeba tyle ile trzeba...
Dorota | 7 czerwca 2008

Czy napad pocho­dze­nia ogni­sko­wego może zaczy­nać się nagle,bez żadnej zapo­wie­dzi np.aury?

Dr Piotr Zwolinski
tak, często!
Magdalena | 7 czerwca 2008

mam takie mrowienie/ drze­nia powieki, wargi, placa u reki, zwy­kle w takich sytu­acjach poma­gał magnez, ale teraz biore juz 2 tygo­dnie magne B6 i na razie efektu nie widac a mro­wie­nia czest­sze, czy z tym do neu­ro­loga czy innego leka­rza? Magda.

Dr Piotr Zwolinski
najlepiej do neurologa
Mama Episia | 6 czerwca 2008

Witam. Corka od ponad 2,5 roku brała sabril. Dziś odsta­wi­li­śmy go już zupeł­nie. Po jakim cza­sie od poda­nia ostat­niej dawki sub­stan­cja utrzy­muje się w orga­ni­zmie i jak długo można spo­dzie­wac się jesz­cze jej skut­ków działania?

Dr Piotr Zwolinski
wydala się do zera jeszcze tak naprawdę kilka tygodni, ale na pewno tydzień dwa. Ale jedna sprawa to fizyczna obecność samej substancji w organiźmie, a inna ustanie mechanizmu działania tej substancji