Pytania i komentarze

* *

Wpisz słowo p y t a n i e bez używania spacji: *


wyczyść
* Pola wymagane
magda | 4 listopada 2008

Panie dok­to­rze czy drgawki u dziecka (nie bio­rąc pod uwagę drga­wek gorącz­ko­wych) u któ­rego stwier­dzono padaczkę zawsze muszą być padaczką czy wcale nie muszą być padaczką? Czy są jesz­cze inne przy­czyny i nie koniecz­nie musi być to padaczka? jeśli tak to co może być jesz­cze przy­czyną drga­wek? Pozdra­wiam serdecznie

Dr Piotr Zwolinski
drgawki raczej są padaczkowe, ale wyjątkowo rzadko bywają niepadaczkowe; jest też cała gama zaburzeń ruchowych imitujących drgawki. Ale tak naprawdę to jest to w stanie ocenić ktoś doświadczony, kto widział już takie rzeczy.
marcin | 3 listopada 2008

witam mam na imie mar­cin 2 lata temu dosta­lem kijem bejs­bo­lo­wym w glowe stra­ci­lem kawa­lek czaszki po lewej stro­nie mia­lem uraz mozgu i krwiaka dosta­lem padaczki poura­zo­wej wsta­wili mi implant biore tri­lep­tal 750 rano i 600 wie­czo­tem eeg wyszlo zle mam male ataki male czyli cze­sciowe zaczy­naja sie ze nie­czuje reki cos sie trze­scie wemnie i pusz­cza duze atako wygla­daja gorzej prze­cho­dza od dolu do gory naj­pierw nie czuje reki puzniej wykrece mi reke trzese sie czeszko oddy­cham pusz­cza a na koniec nie moge ruszac prawa strona reki­nie nie trace przy­tom­ni­sci mam pyta­nie i pro­sze o pomoc czy to jest dobry lek i dobra dawka i czy jest szansa ze tego nie bedzie i jakie moge jesz­cze baba­nie zro­bic zeby okre­slic czy to jest przez krwiaka i ogni­sko padacz­kowe dziekuje

Dr Piotr Zwolinski
trudno jest mi powiedzieć coś pewnego, bo nie znam szczegółowej historii choroby, jedynie to co Pan pisze; trzeba iść do epileptologa na wizytę
Elżbieta | 2 listopada 2008

Panie Dok­to­rze zwra­cam się do Pana z ogromną prośbą. Bar­dzo pro­szę o wyja­śnie­nie czy wynik eeg naszej córki jest bar­dzo zły i nie­zbędna jest jak naj­szyb­sza wizyta u neu­ro­loga. Nasza córka miała w stycz­niu 2008r. pierw­szy atak praw­do­po­dob­nie padacz­kowy z utratą przy­tom­no­ści. W paź­dzier­niku nastą­pił drugi atak łagod­niej­szy. Potem nastą­piły jesz­cze dwa. Ataki są bar­dzo podobne. Córka zasy­pia bar­dzo nie­spo­koj­nie zrywa się gwał­tow­nie po kilka razy i spraw­dza czy jeste­śmy. Pod­czas takiego nagłego prze­bu­dze­nia zaczy­nają się ataki drgają prawa ręka i noga głowa wykrzy­wiona w lewą stronę bez szczę­ko­ści­sku. jest kon­takt z dziec­kiem. wynik eeg czyn­ność pod­sta­wowa 8–9 Hz o amp do 80 uv. W oko­li­cach czo­łowo cen­tral­nych oaz nad całą lewą stroną liczne grupy zło­zone z fal ostrych z wolną raz iglic o amp do 300 uv. Jed­no­ra­zowo uogól­nie­nie zmian nad stroną prawą. Miesz­kamy w małej miej­sco­wo­ści 100 km od Gdań­ska a na wizytę w AM czeka się kilka mie­sięcy. Jestem bar­dzo zanie­po­ko­jona i z góry dzię­kuję za odpo­wiedź. Elzbieta

Dr Piotr Zwolinski
wygląda to raczej padaczkowo, wskazana jest wizyta u epileptologa, bo im wcześniej się włączy leczenie, tym lepiej
magda | 1 listopada 2008

Witam Ser­decz­nie! Panie dok­to­rze chcia­ła­bym zapy­tać czy padaczka, która obja­wia się drże­niem i spię­ciem rączek ma jakąś nazwę i czy jest to padaczka dośc czę­sto wyste­pu­jąca u małych dzieci? dziecko bie­rze depa­kine już pra­wie pół roku i nie widać poprawy. Czy to jest może okres tole­ran­cji, czy depa­kina wywo­łuje taki san u dziecka? Czy kazde takie drże­nie uszka­dza mózg dziecka? czy jest to nie­bez­pieczne? wiem, ze potrzebna jest cier­pli­wość i wytrwa­łość ale tu nie widać róż­nicy. Pozdrawiam

Dr Piotr Zwolinski
nie bardzo wiem czy to w ogóle jest padaczka i jeśli jest to jaka. Musiałbym zobaczyć taki incydent i dziecko
darek | 1 listopada 2008

Witam, Panie Dok­to­rze !
Czy mógł­bym poznać Pana opi­nię na temat pre­pa­ratu Dia­co­mit (stiripentol ) ?

Pozdrawiam

Dr Piotr Zwolinski
ja lek znam jedynie na razie z teorii, chyba też 2-3 osobom wystawiłem skierowanie na import docelowy (żeby ten zdobyły). Także niewiele mogę aktualnie napisać
:) | 31 października 2008

Miało być do Ewy, ale Adzie też należą się ogromne brawa. Dzielna dziewczynka:)

Dr Piotr Zwolinski
... :)
:) | 31 października 2008

Do Ady. Doko­na­łaś świet­nej rze­czy:)
Gra­tu­la­cje dla Cie­bie i Two­jej małej!!! Zasia­łaś w moim sercu tro­che opty­mi­zmu. Życzę córuni z całych sił żeby i to cho­rób­sko oka­zało się słab­sze od niej. Z całego sreca trzy­mam kciuki.Byle tak dalej:)

Dr Piotr Zwolinski
i ja się dołączam! ;))
Ewa | 31 października 2008

Chcę się z Wami podzie­lić doświad­cze­niem w związku z bada­nie RM w CZd w W-wie. Ada ma nie­spełna 5 latek i dała radę bez nar­kozy! Począt­kowo nie wie­rzy­ki­śmy ‚że się uda, ale po „afe­rze„ z dan­tro­le­nem stres na maksa a w dodatku Ada pamię­tała smak czosnku w ustach po poprzed­niej nar­ko­zie. Posta­no­wi­li­śmy spró­bo­wać. Kilka dni ćwiczy­li­śmy na dywa­nie leże­nie bez ruchu i liczy­li­śmy nawet do 400 , powoli!!!Omówiliśmy całe bada­nie ‚czyli ‚że jest hałas i wiel­kie koło itd.w słu­chaw­kach sły­chać bajkę i w ogóle takie bada­nie to super sprawa.Cała rodzinka chwa­liła się Adzie ‚że też mieli takie bada­nie więc wypada żeby ona takie miała.Jechaliśmy do W-wy z mie­sza­nymi uczuciami.Na szczę­ście opieka medyczna była sym­pa­tyczna i Ada mogła wszystko obejrzeć.Położyła się z tatu­siem i dali radę!!!Dobra wia­do­mość :w Cen­trum jest dan­tro­len .Ada miała już ok. 8 nar­koz w ciągu roku, poko­nała raka , pokona też padaczkę-prawda panie dok­to­rze? Waszym dzie­ciom też się uda!!!!!!!!!

Dr Piotr Zwolinski
Ano właśnie. Ponadto, pamiętajcie Państwo, że jak wynika z naukowych statystyk Pracownia MRI w ośrodku zajmującym się leczeniem operacyjnym padaczki wykrywa do 50% więcej zmian które nie są wykrywane w innych pracowniach. Bierze się to z faktu, że my (zespół leczenia padaczki metodami operacyjnymi) mamy nieco większą wiedzę jak wykonać badanie i czego tam szukać. Tą wiedzą "zarażamy" naszych neuroradiologów. I tak to się nakręca...
Eliza | 28 października 2008

Panie dok­to­rze ‚pro­sze powie­dziec czy przy­czyna padaczki ktora wyste­puje u dziecka od uro­dze­nia i dodat­kowo objawy atak­sji moga swiad­czyc o celiaki.Ktos pod­su­nal mi ten pomysl i rze­czy­wi­scie w necie duzo jest o takich wla­snie objawach,tylko nie wiem czy wla­snie ta celia­kia moze sie obja­wiac padaczka od 3 tygo­dnia zycia.?

Dr Piotr Zwolinski
padaczka i celiakia może współwystępować, ale nie ma czegoś takiego, że "padaczka wywołała celiakię albo celiakia wywołała padaczkę" Inna sprawa, że w przebiegu celiakii mogą też występować niektóre dysfunkcje neurologiczne
Edyta | 28 października 2008

Witam ser­decz­nie, chcia­łam zapy­tać o sku­tecz­ność i bez­piecz­ność keppry…Od wielu lat zaży­wam topa­max z dobrymi rezul­ta­tami –napady są baar­dzo sporadyczne,jeden na rok, Jed­nak moja pani dok­tor zapro­po­no­wała mi zmianę ze względu na utrzy­mu­jącą się niską wagę. Chcia­łam zapy­tać o pań­skie doświad­cze­nia i obser­wa­cje jeśli cho­dzi o kepprę…w dużej mie­rze inte­re­suje mnie jej wpływ na koncentrację,pamięć…z góry dzię­kuję za odpowiedź

Dr Piotr Zwolinski
Lek jest bardzo dobry - skuteczny i bezpieczny. Nie jest to oczywiście remedium na wszelkie nieszczęścia (takiego leku jeszcze nie ma), ale z nowych leków jest to jedna z bardziej udanych cząsteczek. Szczególnie podkreślany jest brak negatywnego wpływu na funkcje poznawcze.