Pytania i komentarze

* *

Wpisz słowo p y t a n i e bez używania spacji: *


wyczyść
* Pola wymagane
Dorota | 5 czerwca 2008

‘Leczyć się żeby napa­dów nie było’. To naj­bar­dziej boli że można to usły­szeć wszę­dzie np.w pogotowiu,a czło­wiek robi co może,a napady są i to jesz­cze jakie.Tak więc czy te zabu­rze­nia świa­do­mo­ści po napa­dzie mogą trwać np. kilka godzin i nie trzeba nic z tym robić? No i wiem że tego stanu się nie leczy,ale jak już chory staje się ‘nie do wytrzy­ma­nia’ z powodu lęków to nie pomo­głyby jakieś leki na uspokojenie?

Dr Piotr Zwolinski
stan splątania trwający kilka godzin to nie jest stan splątania a coś innego; ale to trzeba zdiagnozować, bo ma wrażenie, że chory o którym piszemy nie jest dokładnie zdiagnozowany. Tyle mogę pomóc na odległość...
Maciek | 5 czerwca 2008

Leczę sie na padaczke od pra­wie 5 lat. Od samego początku biore tegre­tol i topa­max.
mam dawkę tegre­tolu 400−0−400
topa­maxu 100−0−100
na początku było wszy­sko dobrze, mie­siące — nawet rok bez ata­ków. ostat­nio mniej wię­cej od końca waka­cji mam czę­sciej napady, aury dodam że mam epi z zabu­rze­niem świa­do­mo­ści — bez utraty przy­tom­no­ści. cho­dzi o to że od początku lecze­nia przy­ty­łem ponad 20kg a dawka leku się nie zmie­niła. czy waga ma tutaj jakiś wpływ?

Dr Piotr Zwolinski
to dziwne bo topamax to raczej "odchudza"; ale zawsze zmiana masy ciała stwarza konieczność ew. modyfikacji dawki
Magda | 5 czerwca 2008

Panie Dok­to­rze, sły­sza­łam o lecze­niue bólu głowy poprzez metodę ” blo­kady układu współ­czul­nego ” czy mógłby mi Pan Dok­tor coś wię­cej na ten temat powie­dzieć ? Sły­sza­łam rów­nież o „dłu­go­trwa­łej blo­ka­dzie układu ner­wo­wego ” czy to likwi­duje ból we wszyst­kich przy­pad­kach ? czym się róż­nią te dwie blo­kady ? Bar­dzo pro­szę o odpowiedż .

Dr Piotr Zwolinski
ja jestem dr od padaczki a nie od bólów głowy...o blokadach tego typu coś tam słyszałem, ale się nie znam.
ola | 5 czerwca 2008

Witam Doktorze.Czy przy bez­de­chu afek­tyw­nym może się poja­wić szczękościsk?Moja 4 córa ma do 4 razy w roku bezdechy,zawsze pro­wo­ko­wane bólem.Najczęściej jest to ból spo­wo­do­wany „rąb­nię­ciem” sie w kolano.Scenariusz zawsze taki sam.Uderzenie,błędny wzrok,robi się blada, wiotka.Wracam po kilku sekundach,natychmiast po wtło­cze­niu powie­trza w usta.Jest przy tym świadoma,bo jest w sta­nie opo­wie­dzieć prze­bieg zdarzenia.PO wszyst­kim mówi ze boli ja tro­chę główka przez chwilkę,i wraca do zabawy jakby nic sie nie stało.Ale strasz­nie nie­po­koi mnie ten szczękościsk,i ten krót­ko­trwały ból głowy .Może zacząć się kie­ro­wać w stronę padaczki?ech..i znów sie rozsypałam…pozdrawiam serdecznie

Dr Piotr Zwolinski
może być; ale czy to tylko bezdech afektywny to przez net nie rozstrzygę...
Ania | 3 czerwca 2008

Wra­ca­jąc do padaczki obja­wia­ją­cej się ‘napa­dami orga­zmu’ — jakie musia­łoby byc umiej­sco­wie­nie ogni­ska padaczkowego?Już nie raz pPan pisał,że ogni­sko jest poję­ciem czyn­no­ścio­wym a nie ana­to­micz­nym, a ja chcia­ła­bym wie­dziec czy taki objaw wyni­kac moża zarówno z ogni­ska w sen­sie funk­cjo­nal­nym jak i jakiejś przy­czyny ‘strukturalnej’?

Dr Piotr Zwolinski
niespecjalnie wiadomo; są różne domysły ale to spekulacje...
Paulina | 3 czerwca 2008

Witam serdecznie!Mam pyta­nie tro­che nie zwia­zane z epi.Mowi sie ze kobiety chore na epi moga miec i uro­dzic zdrowe dzieci pomimo przyj­mo­wa­nia lekow,a moje pyta­nie jest takie czy wie Pan dok­tor czy bar­dzo szko­dliwe sa leki prze­ciw­de­pre­syjne i prze­ciw­le­kowe w ciazy.Czy row­nie dobrze,ostroznie mozna leczyc takie kobiety bedace w ciazy takimi lekami np.doxepin badz xanax(sporadycznie).?

Dr Piotr Zwolinski
będąc chorą na padaczkę można spokojnie urodzić zdrowe dziecko. Ale to wymaga wiedzy i przygotowań. Wszystkie leki mogą być stosowane w ciąży (poza wyjątkami) jeśli jest taka konieczność; warunkiem jest to że zleca je ktoś kto wie co robi.
Dora | 3 czerwca 2008

Prze­my­śla­łam sobie to i jeśli mi Pan odpowie,że nie jest to jakiś szcze­gólny typ padaczki co wywo­łuje napady z powodu emocji,to będę za,bo jak osoba jest z natury spo­kojna i zrów­no­wa­żona to po pro­stu mogło nie być oka­zji ‘wyka­zać się’ wcze­śniej tą skłonnością.

Dr Piotr Zwolinski
padaczki są różne i różniste; jak i czynniki powodujące wzmożoną "skłonność" do napadów. To wszystko jest normalne w całej nienormalności postrzegania padaczki :)
magda | 3 czerwca 2008

co do kep­pry i ataku, dzie­kuje za odpo­wiedz, tez o tym pomy­sla­lam ale nie chcia­la­bym od razu zwiek­szac dawki, moze warto pocze­kac do nastep­nego incy­dentu, jesli sie zda­rzy, ten wysta­pil po zarwa­nej nocy, pozdra­wiam, MAgda.

Dr Piotr Zwolinski
ano właśnie...
Dora | 3 czerwca 2008

To jesz­cze powiem Panu jako ciekawostkę,że nie jest to zespół Janza,a tam­ten czło­wiek też wypeł­niał taką ( albo inną) ankiete i oczy­wi­ście napi­sał tam to co było mu wygodne.Szkoda,że ankie­to­wani nie zawsze są szczerzy,bo może doło by się usta­lić tą przyczyne.Chociaż może ja piszę o odosob­nio­nym przypadku.W końcu Pan zawsze powtarza,że nie ma takich samych chorych.A co do tematu na inne pyta­nia i opo­wia­da­nia to było by faj­nie jakby Pan napi­sał coś od sie­bie nie koniecz­nie odpo­wia­da­jąc na pytanie.

Dr Piotr Zwolinski
no więc teraz w medycynie opartej na dowodach nie bierze się wogóle pod uwagę obserwacji "wrażeniowych" tylko oparte na dowodach tzw. klasy A. I wtedy można powiedzieć że coś jest albo że tego nie ma... Ja bym chętnie opisał całą padaczkę dla Państwa w formie poradnika, czy jakiejś monografii ale czasu ciągle nie starcza a i pieniędzy by trzeba było na to worek...
Gosia | 2 czerwca 2008

Kochany Panie Dok­to­rze pro­sze mi napi­sac czy Neu­ro­top retard powo­duje tycie?Dziekuje Panu ser­decz­nie za odpo­wie­dzi na wcze­sniej­sze pyta­nia życze duzo zdro­wia i wiel­kich suk­ce­sow bo naprawde jest Pan wyjat­ko­wym człowiekiem!!!!!

Dr Piotr Zwolinski
raczej nie; a ja nie jestem żaden wyjątkowy...