Pytania i komentarze

* *

Wpisz słowo p y t a n i e bez używania spacji: *


wyczyść
* Pola wymagane
Gosia | 23 października 2008

Panie Dok­to­rze pro­sze napi­sac czy ogra­ni­cze­nia w ogla­da­niu telewizji,gry na kom­pu­te­rze doty­cza wszyst­kich dzieci cho­rych na padaczke czy tylko na epi foto­genną ?Pozdra­wiam ser­decz­nie i dzie­kuje ‚bo z pew­no­scia otrzy­mam odpowiedz

Dr Piotr Zwolinski
przede wszystkim dzieci z padaczką fotogenną, ale też i wogóle wszystkich dzieci, nawet zdrowych. Komputer w sesjach po 30 minut, potem godzina przerwy; tak możecie im pozwalać
agata | 22 października 2008

do Elż­biety. ja rów­nież pozdra­wiam i życzę duuużo zdrówka.

Dr Piotr Zwolinski
I ja się dołączam!!! ;)
Elżbieta | 22 października 2008

Do Agaty.
Dzię­kuję Ci ser­decz­nie za podpowiedż.To świetny pomysł i rze­czy­wi­ście stary jak świat,praktykowany w przy­padku star­szych osób przyj­mu­ją­cych leki.Zapomniałam,że są takie dozow­niki i rze­czy­wi­ście w tym przy­padku to naj­lep­szy pomysł.Jeszcze raz bar­dzo dziekuję.Sprawdza się stara prawda naj­prost­sze pomy­sły są najlepsze.Serdecznie pozdrawiam.Elżbieta.

Dr Piotr Zwolinski
....!
agata | 22 października 2008

Do Elż­biety. Ja mia­łam podobny pro­blem z córką która nie zawsze pamię­tała czy wzięła lek czy też nie. radzi­ła­bym kupić w aptece spe­cjalne dozow­niki na leki. to jest naprawdę świetna rzecz ozna­czone są dni tygo­dnia na takim dozow­niku także wystar­czy tylko zer­k­nąć i już się wie czy się wzięło tabletkę czy też nie polecam

Dr Piotr Zwolinski
ano właśnie! nic dodać nic ująć!
Elzbieta | 21 października 2008

Witam ponow­nie p.Doktorze.Pisałam do Pana z pyta­niem 15 tego mie­siąca odno­śnie leku Zolaxa.Dziękuję za odpo­wiedż i radę.Dzisiaj córka miała gor­szy dzień.W szkole miala zawieszenia,przez cały dzień utrzy­my­wał sie ból głowy i ogól­nie miała kło­poty z koncentracją..Martwi mnie jesz­cze jeden objaw u córki.To,że ma kło­poty z pamię­cią to wiem bo czę­sto się powtarza(znaczy powta­rza kil­ka­krot­nie tą samą informację).Ale np.dzisiaj zaraz po przy­ję­ciu Lami­trinu wie­czo­rem za 5 minut ponow­nie pytała sie czy brała, potem jesz­cze idąc spać jesz­cze raz zapy­tała się czy wzięła lek. .Jak jej sie zapy­ta­łam czy zapo­mniała czy brała to odpowiedziała,że nie jest pewna czy brała i wolała sie upewnić..Niestety prze­cież nie zawsze jestem przy tym jak ona zażywa tabletki i wtedy może albo omi­nąć dawkę leku lub wziąć ją dwukrotnie.A wtedy wła­śnie poja­wiają się kło­poty z wałą­cza­niem itd.Nie wiem już czy jestem prze­czu­lona i czy wią­zać te wszyst­kie fakty z chorobą.Kiedyś kiedy przez dobrych kilka lat kiedy zaży­wała Depa­kine 500 nie miała żadnych ata­ków ani obec­nych incydentów.Dopiero kiedy odsta­wiony został lek po kilku mie­sią­cach napady Grand mal powró­ciły i włą­czono Lami­trin 100.Do Depa­kiny nie wró­ci­li­śmy ze względu na skutki uboczne leku.Teraz się zasta­na­wiam czy pogor­sze­nie stanu córki wią­zać z np.ze zbyt małą dawką leków czy może cho­roba i ostatni silny atak zro­biły takie spustoszenie,że córka nie może zapo­mnieć o swo­jej chorobie.Bardzo prze­pra­szam za tak długi list.Oczywiście liczę się z tym ‚że za pośred­nic­twem netu nie będzie moż­liwe udzie­le­nie mi informacji.Więc jeżeli mi się uda a będzie to konieczne posta­ram sie jak naj­szyb­ciej zapi­sać ją na wizytę do leka­rza pro­wa­dzą­cego.
Z powa­za­niem
Elżbieta

Dr Piotr Zwolinski
jedna sprawa to dobre rozpoznanie i właściwe leczenie, a druga to właściwe stosowanie się do zaleceń lekarza, czyli branie leku tak jak on kazał. Niestety i w jednym i drugim nie pomogę na odległość...Ale branie leków można usystematyzować kupując w aptece specjalne pudełeczko
byle kto | 21 października 2008

A pytam się o to co wg Pana dok­tora ozna­cza jed­nostka „w krótce” w dziale NOWA STRONA NEUROSPHERY i TERAPII VNS :)

Dr Piotr Zwolinski
wiem, wiem... wstydzę się że tyle to trwa, ale wierzcie mi: prościej napisać książkę naukową niż postawić strone internetową... Już wkrótce!!!
magda | 21 października 2008

Witam Panie Doktorze

Mam pyta­nie. jestem w ciąży. mam padaczkę od 12 lat (śred­nio 2 razy w roku mam napady). mój lekarz gine­ko­log kazał mi łykać kwas foliowy do końca ciąży. czy to ma jakiś sens? i jesz­cze dru­gie pyta­nie. pyta­łam o poród czy ma się odbyć siłami natury czy przez cesar­skie cię­cie.? powie­dział czy że to zależy od opi­nii neu­ro­loga? Czy miał rację?

Z góry dzię­kuję za odpowiedź

Dr Piotr Zwolinski
Bardzo mądry ginekolog! Tak trzymać. A poród zależy od niego - nie ma jakichkolwiek wskazań neurologicznych do porodu operacyjnego (CC)
Mateusz | 16 października 2008

Witam, lekarz pro­wa­dzący został powia­do­miony o tej sytu­acji i powie­dział, zęby to prze­cze­kać, bo orga­nizm przy­zwy­czaja się do braku Tegretolu.

Dr Piotr Zwolinski
no to czekajmy...
Elżbieta | 15 października 2008

Dzień­do­bry p.Doktorze.Córka, lat 19 moja od pół roku zażywa lami­trin 100.Ponieważ mniej wię­cej od tego czasu nasi­liła jej się bez­sen­ność (idzie spać około 22.30 wstaje o 3.00 góra przed 4.00,do tego budzi się w ciągu nocy )poszli­śmy do leka­rza psy­chia­try w celu zna­le­zie­nia przyczyny.Nie byli­śmy u neu­ro­loga pro­wa­dzą­cego, ponie­waż ter­min wizyty mamy dopiero na 17 listopada.Psychiatra zapi­sał jej lek o nazwie Zolaxa 5 mg i zle­cił zaży­wać jedną tabletkę przed spaniem.Myślałam, że jest to lek poma­ga­jący w zasypianiu.Ale w ulotce nic na ten temat nie pisze.Napisane jest nato­miast, że sto­suje się go w lecze­niu cho­rób psychicznych.Po pierw­sze oba­wiam się czy lek nie uza­leż­nia i czy wogóle ist­nieje taka potrzeba w tym przy­padku przyj­mo­wa­nia leków przeciwpsychotycznych.Córka oprócz epi jest zdrowa uczy się b.dobrze jedy­nie ta bez­sen­ność jest dla niej uciąż­liwa bo gdy jest zmę­czona ma zawroty głowy lub nie duże zawieszenia.W listo­pa­dzie idzie do leka­rza pro­wa­dzą­cego to może znaj­dzie przy­czynę kło­po­tów ze snem i pozostałych.W każ­dym bądż razie wstrzyma się od bra­nia tych leków dopóki nie utwier­dzi mnie Pan się w słusz­no­ści ich bra­nia lub pocze­kamy spo­koj­nie na wizytę u neu­ro­loga.
Pozdra­wiam i dzię­kuję z góry za odpowiedż.

Dr Piotr Zwolinski
tak, pomysł z tym lekiem Zolaxa nie jest dobry moim zdaniem; ja bym tego nie podawał. I pewnie trzeba przyspieszyć wizytę u lekarza prowadzącego
Marta | 14 października 2008

Panie dok­to­rze — pro­szę o radę. Szu­kam dobrego epi­lep­to­loga w woje­wódz­twie łódzkim. Czy może kogoś mi pan polecići?

Dr Piotr Zwolinski
baza epileptologów leczących padaczkę jest na stronach Fundacji NEURONET, tam proszę sukać